n Samir Tighzert

» Catégorie : Tullisin


Iṭij bu tcerket – Tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

Commentaires » 0

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit Samir Tighzert

…………………………………..

Tahar_Djaout_1980

Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin.

Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt[1] iwumi d-yettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.

Asif yezzuḥub-d kra yellan d addag[2]. Yerna wid ur iɣelleb usemmiḍ, zemren ad d-walin si tejmaɛt amek i la d-yekkat s agadir. D iḥedran n wakal i d-iɣellin ɣer waman ireɛɛḍen, dɣa yal m’ara tenneqlaɛ tegrurt[3], ṭṭafarent-tt nnhati ifellaḥen yettlen iman-nsen deg ibernas yelxin seg akken qdimen. Dayen, taẓaɣart-nni tura ad tuɣal d abellaɛ, ma d ifellaḥen yegra-yasen-d kan ad kerḍen deg idisan-nni uzwaɣen n tewririn anda akken ula d tiḥcicin-nni iǧehden maḍi ttɣarent s yiṭij d tafza mi d-yewweḍ unebdu…

Mi d-yewweḍ unebdu… imir i yettbeddil yiɣẓer acebbeḥ-is ɣef lqaɛ. Imi aten-a ijeǧǧigen ilili la d-jebbun deg umkan n waman-nni ireɛɛḍen, d lqaɛa yakk tessa s uxuxi d udendani i d-ikettren seddaw yiṭij. Asif yettaǧǧa-d dɣa kra n wemḍiq yettseḥḥir.

« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ? Ttjur-a n wasif mgaradent ɣef tiyaḍ. »traquenard

Deg unebdu… yettiɛǧib-as-d uferfer n yifrax armi t-tessemlellay tadfi. Tifirellas nutenti d tuɣrisin. Ttasent-d srid si Mekka, seg Uxxam n Rebbi. D leḥram w’i tent-yenɣan. Tifirellas, ttcerrigent igenni war kra n lḥess, cqirriwent ula tirbulat-nni iẓewren maḍi. S axxam n Rebbi i ttuɣalent daɣen m’akken ara mrussant ɣef lexyuḍ n tilifu u ad tt-id-bdunt s učewčew-nni-nsent i d-yessegrayen sslam. Tifirellest tettɛawad-d talalit di lǧerḥ amenzu n tmijja.

… Aɣerbaz yettbin-as-d dima icudd ɣer sin wudmawen : win uselmad-nni aṛumi wezzilen iwumi yeḥfa ugerz usebbaḍ-is, armi t-yerra yesbiǧǧiḥ d asbiǧǧeḥ m’ara iteddu, mačči d tikli, ternuḍ udem  n yiwen weqcic akken bu leḥnak ineṭḍen ɣer lḥiḍ s upuppi udebbiw deg ifassen-is. Arezqi yezga yeqqar deg wul-is imir belli llant kan kra n tkellax deg ayen iẓerr, uma amek ara yesɛu yiwen aserwal zeddigen akk annect-en ur yeqqirs wacemma deg-s, ala ma d mmi-s n ḥedd imeqqranen !

Arezqi zik i yelmed taɣuri. Yiwwas dɣa, m’akken i ten-tuɣ ɛad deg usebter wis mraw d semmus deg udlis-nsen n tunṭiqin, aselmad ur yettaki armi t-yufa yettmuqul isebtar-nni ineggura,… (yettkemmil).

……………

Ssider tullist s talɣa PDF

 Facebook/Timuɣliwin


[1] Agehguh : ayen meqqren nezzeh nezzeh.

[2] Addag : (si tclḥ) ttejra.

[3] Tagrurt : tterjra i d-yettaken tibexsisin. (taneqlet di kra n tmennaḍin).

….


Hit Web Stats

<> </>

Entretien avec l’auteur Samir Tighzert

Commentaires » 0

 

Entretien réalisé par  Hafit Zaouche dans le journal la Cité, paru le 24/03/2018.

fichier pdf Entretien avec l’auteur Samir Tighzert – Journal la Cité

 

entretien1

Tisuqilin n Samir Tighzert i usider s talɣa PDF

Traductions en kabyle de Samir Tighzert à télécharger sous format PDF: (tekki ɣef uzwel).

1) Anzaren – tullist ɣezzifen (adlis) sɣur Nikolaï Gogol

2) Taɣaṭ n mass Seguin – tullist sɣur Alphonse Daudet

3) Llebsa umeḥbus – tullist  sɣur Naǧib Meḥfuḍ

4) Asekṛan sɣur – tullist  Guy de Maupassant

5) Iṭij bu tcerket – tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

 

.

.

.

.

.

.

.website counter


Asekṛan – Tullist sɣur Guy de Maupassant

Commentaires » 0

Ameskar : Guy de Maupassant 

Amsuɣel : Samir Tighzert

I

Aḍu yekkat-d d tiziwwin, la yezzuḥub deg igenni tagut-nni n tegrest akken tameqqrant, berriken, i d-iberrun ɣer lqaɛa i tezwawaṭ.

Ma d lebḥer ata tekker deg-s, izehher kan yessenguguy taftist iɣer i d-iḍeqqir kra n lemwaji annect-ilatent, ẓẓayit deg tikli, sludduyent, dɣa sgerbiɛent m’ara d-ɣlint ad s-tiniḍ d lujuh ibackaḍ i yeffɣen. Ttruḥunt-d s ttawil kan, ta deffir ta, ɛlayit am yidurar, akken la zerrɛent deg lehwa seddaw ilebluben, aṛebrub-nni amellal i d-ineṭṭgen seg iqerra-nsent amzun d tidi n kra n terbaɛt n yemẓiwen.6

Taɛeǧǧaǧt tettaɣ tasift n Yport ; atta la d-tettsuḍu kan, tettinẓi, tettekkes tiqermudin ɣef lesquf, tettruẓ tidarraqin, tɣeṭṭel ccminiyat s tqeffaɛin-is iǧehden armi ur yettaf yiwen amek ara yelḥu ma ur yeṭṭif deg lḥiḍ ; ma d igerdan tezmer ad ten-teddem am yiferrawen kan ara tawi sennig yexxamen alamma tserreḥ-asen deg yigran.

Tuɣ iseyyaḍen jebden-d tiflukin n ssyaḍa armi d akal, acku ugaden fell-asent deg yillel ara iḍummen akk taftist imi yella ɣef tawant. Dɣa gran-d din kra ixeddamen kan n lebḥer i yeffren deffir iɛebbaḍ imdewwren n lemrakeb yettwaqelben ɣef yidis, la ssikiden deg wurrif-a n yigenni d waman.

Syin uɣalen ṭṭixiren yiwen yiwen segmi d-yeɣli yiḍ ɣef tzawwa la yeddal s tillas-is agaraw yenhewwalen d ddḥis-nni merra ssekren iferdisen yessḍen.

Maca qqimen-d sin yergazen ur nḥerrek ara syin, widak gren kan ifassen-nsen deg leǧyub, ssɛewjen aɛrur-nsen seddaw uṣelfeɛ n waḍu, rnan ssudren-d icucay-nsen armi d allen. Wiyi d sin iḥewwaten inuṛmandiyen iwumi teččur tamart, aglim-nsen iban-d yerɣa s uṭerrec n waman imellḥen deg lewseɛ ugaraw, ma d allen-nsen zegzawen neqqḍent s uberkan di tlemmast, d allen yeqwan i tmuɣli, yettwalin am yimeddiwen alamma d ixf n yigli.

Yenṭeq dɣa yiwen seg-sen, yenna :

— Yya-d a Jérémie ad nesɛeddi lweqt s ddiminu… d nekk ara ixellṣen.

Maca win nniḍen yeεdez acemma… (yettkemmil).

 

Sader tullist deg ufaylu PDF, da.

Timuɣliwin di Facebook

 

 

..


free hits

<> </>

Tukkist seg wungal  » Tiyita n tmeddit », n Samir Tighzert

Commentaires » 0

(Isebtar 78,79) ……

     Atan tura ihi tewweḍ-as-d teswiεt i Mḥend anda ur yettsamaḥ ara i yiman-is ad yeqqel ɣer deffir. Ifat lḥal, d tidet, ahat ma iruḥ yiwen ur t-iεeqqel dinna, ad yekcem kan am uberrani. Maca tura mačči ala ɣer yemdanen, yettwalas ula ɣer tefrit-is netta. Aṭas n tlufa i s-yeqqimen d ireṭṭalen, s kra yedder akkin i lebḥer, inezgumen am wiyi zgan ẓẓaden deg wul-is am yiɣuraf. Yeẓra ulac w’ara t-ifehmen ma yemla tabaḍnit-is, ula d tarwa-s di Fransa i lulen, i d-kkren, ɣas ad asen-ihedder deg yiḍ deg waass ur ferrẓen ula d iqiḥ di teqsiṭ n baba-tsen d wayen i s d-yezzin d tiserraf. Tameṭṭut-is d Taṛumit, si tid i d-yelhan ala d yiman-nsent, ɣer ɣur-s nettat d cciεa maḍi imi argaz-is yelfa-d ziɣ seg wid inekren tamurt-nsen ddan d walya-s nettat ɣef akken i s-nnrabah 3an kra n medden, ɣas akken ula d nettat mačči d Tafransist taḥeqqanit yerna asmi i t-tuɣ teẓra d ayen ur nebni ɣef ṣṣeḥ imi iban mačči d ṣṣifa-s i s-iɛeǧben, d taḥanut-nni n baba-s kan i d-iger gar wallen-is. Lḥaṣun teɣleq-d ssya d ssya ɣef Mḥend Umaryus, tabaɣurt ur yelli i s-d-texdem,  akken yettaẓ di leεmer i yettḥulfu s tudert-is tettuɣal d ulac, yesserɣ-itt akka s ufus-is imi asmi yezmer ad iseggem kra seg-s yeqqen kan allen-is iεedda, ur iḥebber ara i tagara.

    Tagara ur tɛeṭṭel ara, attan tura d tayi. Arezqi meskin iruḥ. Seg yeḥbiben imenza yeqqim-as-d ala Ḥmed Ubandu. Γas in-as yessetḥa ciṭuḥ ad t-yini akka s wawal-a i yiman-is, maca d ayen yellan. Asmi t-id-yufa di lqahwa s usamma i rnan lumuṛ kaden-as-d s tifawt, aragaz-a mačči d win ara yettihin fell-as neɣ ara t-yeǧǧen deg uzgen n webrid, ɣas netta yeǧǧa-t zik. D win kan i d-mazal ukud yezmer ad yeddu neɣ ad iqeṣṣer ciṭuḥ. Daymi yesla kan s yir isalli, iṣadd-d s tkeṛṛust armi d nnig uxxam-is, iweṣṣa-yas agrud ara s-yinin.

…….

Awal n mass Muḥend Akli Salḥi ɣef wungal-a

Awal n mass Naser Ayt Weεli ɣef wungal-a

Ungal « Tiyita n tmeddit » deg Facebook (page facebook)

 

Live Stats For Website
Tukkist seg wungal

Llebsa umeḥbus – tullist

Commentaires » 0

Tullist

Sɣur Naǧib Meḥfuḍ (1911-2006)

Tullist-a teffeɣ-d deg useggas 1938

……

Yerra-tt-id si taεrabt ɣer teqbaylit

Samir Tighzert

 train

 

 Bu-ṭṭabla n ddexxan iwumi qqaren Ǧeḥca, yella seg imezwura i d-iruḥen ɣer teɣsert[1] n Zzaqaziq m’akken tuɣ d lawan ad d-taweḍ tmacint. Acku taɣsert netta tuɣal-as d ssuq, dɣa ata yeṭṭef abrid deg ugnenna[2] la d-yettseyyiḍ imsaɣen s wallen-nni-ines timecṭaḥ yeccurfen. D acu, lemmer ad t-yesteqsi ḥedd ɣef lexdama-yi ixeddem ahat ad tt-id-yelεen d alεan, imi ula d netta am waṭas n medden yelfa-d yeεya deg iman-is d yir ẓẓher i yesεa.

Di tilawt ur yeksan ara kan, uma lemmer d lebɣi-s ad yili d anehhar n ḥedd imerkantiyen akken ad yels si llebsa-s, ad yečč seg wayen itett u ad iteddu dɣa yid-s s anda ma iruḥ d amḍiq ifazen, d ccetwa neɣ d anedbdu, acku imir di zzhu ara d-iḥelli aɣrum-is, mačči deg leεtab. Yerna ur yessarem axeddim am wa armi tella ssebba. Meḥsub seg wasmi yeẓra Lɣerr, anehhar n yiwen seg imeqqranen n temdint, yeddawar-as i Bedweyya Xadem-Lmamur, yiwet n teqcict akken iwumi yeggar awal s nnefxa ; yessaweḍ armi s-yenna yiwet n tikelt : « Aql-iyi ur ttεeṭṭileɣ ara ad d-saɣ s txatemt »,  akken la yekkat deg ifassen-is s lecraha. Ǧeḥca iwala dɣa taqcict-nni mi tezmummeg s ineḥwan, teεreḍ zeεma ad tseggem timeḥremt-is, netta iban iwakken kan ad d-tessken acekkuḥ-nni-ines berriken idehnen s zzit… ma d Ǧeḥca imiren i teceεel tmes deg wul-is, bdant tismin la qqazent deg-s din din, acku rḥant-tt wallen-nni berriken daɣ i d-yeǧǧan deg-s yir aṭṭan.

Yuɣal seg wass-en yeṭṭafar deffir-s, anda terra ad t-tafeḍ din, armi d yiwwas mi tt-id-yufa weḥd-s deg yiwen n wezniq yenṭeq ula d netta ɣur-s iεawed-as ayen akken i s-yenna Lɣerr : « Aql-iyi ur ttεeṭṭileɣ ara ad d-aseɣ s txatemt ». Maca tezzi s umgerḍ-is akkin, teqqen aεenbur-is terra-yas-d s ustehzi, tenna-yas : « Xaṭi, glu-d s uqabqab axir ! » Dɣa Ǧeḥca mi d-yuɣal s iman-is imuqel deg iḍarren-nni-ines imeqqranen i yemmugen ad s-tiniḍ d leḥwafer-nni n welɣem, ajellab-is yerkan, d tcacit-is i tuli tɣebbart… yenna deg wul-is : « Iban, d annect-a kan i d ssebba n lhemm-iw d yetri-w iɣaben ! »  Ihi d aya i t-yeǧǧan yettmenni-d lḥirfa am tin n Lɣerr, ɣas akken asirem-a-ines ur t-yessefreɣ ara ɣef lxedma-s tamezwaurt, yezga yeddenfir kan ɣer zzat, imi s tirga-s i iεewwel ad yennaɣ d lejruḥ-is.

Ata ihal-d ihi tameddit-nni ɣer teɣsert n Zzaqaziq s tsenduqt-is, yettraju w’ara d-iruḥen. Mi yerfed asekkad-is ɣer lebεid iwala tejba-d tmacint i d-yettbinen am unzaḍ kan n tagut ; tkemmel dɣa la d-tettaẓ, syin bdan yeḥricen-is ttwaεqalen kra kra, d zzhir-is yettiεlay, armi tḥbes ɣer yiri n n ugnenna. Ihi Ǧeḥca yuzzel din din ɣer zzat ifuga yemrussan, maca yenneqmas m’akken i iwala iεessasen i ibedden s yemrigen[3] deg ifassen-nsen ɣef tewwura, akked kra n wudmawen akken ibeṛṛaniyen i d-yettmuqulen seg isfuyla s wallen-nsen yeεyan iɣef banent lewhayem. Mi steqsan medden nnan-asen-d wiyi d imeḥbas iṭalyanen i d-yeɣlin s tuget gar yifassen n yeεdawen-nsen, tura akka teddun ad ten-awin ɣer tkurmuyin[4] i ten-yettrajun.

Ǧeḥca ibedd imir yetḥeyyer, yettqeyyin kan deg wudmawen-nni yeččuren d takka ; taswiεt  ikad-d am akken iɣaḍ-it lḥal, acku yeḥṣa belli imdanen-a yeslawen akk, iwumi yezzi lhemm d lmeḥna, ur sεin swayes ara kksen ccihwan-nsen si ddexxan-is… iwala-ten dɣa ččan-d tasenduqt-nni-ines s wallen, ihi ixẓer-iten s wurrif, akken ara ten-yesseḥqer. Syin, akken kan iruḥ ad sen-yezzi s uεrur iwakken ad yuɣal s ansi d-yekka, ata yesla i yiwet n taɣect i s-d-yessawlen s taεrabt, maca iban d Aṛumi i yettmeslayen la s-d-yeqqar :

— Yella ddexxan ?…

Dɣa ur yumin ara, imuqel deg-s yerna iḥukk akka ddebbu-s ɣer ccahed-is amek ara s-yinin ilaq idrimen . Winna yefhem, ihuzz aqerru-s, ihi yuẓa acemma ɣer ɣur-s, s ukukru kan, armi d anda ur t-id-yettaweḍ ufus userdas[5]-nni. Syin aserdas-a yekkes-d abalṭu-s s leεqel, iwehha-yas-d yess, yenna-yas :

— D wa i sεiɣ d idrimen.

Dɣa Ǧeḥca yenεetbar, ibedd kan yettḥekkir deg ubalṭu-nni aqehwi yesεan tiseqfal d tizegzawin, acku si tama yewhem, si tama nniḍen iger-it ṭṭmeε. Taswiεt yefra-tt d yiman-is, d acu mačči d nneyya i yella, yugad ad s-tt-yezreg Uṭalyan-nni. Ihi ilεeb-itt zeεma yekkes-d yiwen upaki n ddexxan s ttawil maḍi, syin iger afus-is akken ad d-yeṭṭef abalṭu-nni, maca aserdas yeqqen aεenbur-is, yuẓẓaf-d fell-as :

— Abalṭu s yiwen upaki kan ? awi-d ɣer da εecra !

Ihi Ǧeḥca yexleε, yuɣal-d ɣer deffir. Yeẓra ur d-yewwi ara ṭṭmeε-is, daymi iεedda ad yeṭṭaxer syin, maca yuɣal-d userdas deg wawal yenna-yas :

— Awi-d ayen ilaqen… tesεa, tmenya…

Imir ilemẓi s tɣennant i ihuzz aqerru-s akken ad yeggami, dɣa yenna-yas userdas :

— Sebεa, ihi.

Maca Ǧeḥca ihuzz daɣen aqerru-s am yizgelli-nni, yerna tikelt-a yerra iman-is iteddu ad iruḥ s tidet, ihi aserdas yesteqneε s setta, syin iṣubb-d ɣer xemsa ; yerna ɣas akken, iwehha-yas-d Ǧeḥca s ufus-is am win i s-yennan belli dayen kan, ur yeksan ara ad yeqbel, syin yuɣal s amkan-is yeqqim. Acemma kan ata isuɣ-d userdas iruḥen ad yemxell :

— Eyya !… qebleɣ s rebεa.

D acu, win nniḍen ur s-yerri ara yakk ddhen ; yerna iwakken ad s-d-ibeyyen belli ur yecliε ara deg-s, yecεel agaṛṛu yeqqim yettkeyyif, yestbennay-it s leεqel-is maḍi. Dɣa aserdas ulint-as, armi win ara t-yeẓren akken deg teswiεt-nni ad s-yini wayi iswi ur t-yesεi di ddunit ala iguṛṛa-nni i yebɣa ad yawi. Ihi iṣubb-d deg ccerṭ-is ɣer tlata, ikemmel ɣer sin. Ma d Ǧeḥca yeqqim kan yettnaɣ d tasa-s akked ṭṭmeε i t-yenɣan, dacu mi d-iṣubb akken winna armi yeqbel sin ipakiyen kan, iḥerrek akken acemma war ma ifaq-d dɣa iwala-t-id userdas yenna-yas-d :

— Awi-d.

Dayen, imir yegra-yas-d kan ad yekker. Ata ihi yuẓa ɣer tmacint yeṭṭef-d abalṭu sɣur userdas, yefka-yas sin ipakiyen n ddexxan. Mi imuqel deg ubalṭu iban belli iεǧeb-it lḥal, dɣa s lferḥ i yezmummeg. Taswiεt, isers tasenduqt-is ɣef tɣalaṭ iɣef yella yeqqim, yerra-tt ɣer tama, yebda la t-yettlus. Mi t-yesseqfel ikad-d hraw acemma fell-as, maca ur yecliε ara, imi yuɣal yewhem deg iman-is ; yeddem-d kan dduzan-is yeṭṭef taqibalt deg ugnenna iteddu yettzuxxu… acu ara d-teṭṭfeḍ seg-s si lferḥ imiren ! Acemma kan iruḥ-d lexyal n Bedweyya gar wallen-is am akken kan i tt-iẓerr s uḥayek-is, ihi yetewtew d yiman-is, yenna : « A lemmer ad yi-d-twali akka ! Ih… ur tettuɣal ara ad terwel fell-i neɣ ad yi-tesseḥqer, ma d azewwax-nni n Lɣerr ur yesεi s wacu ar di-yagar tura. » Maca din din yemmekta-d belli Lɣerr netta yettlus akustim yekmel, mačči d abalṭu kan, ihi tura netta ixuṣṣ-it userwal.

Ata ihi Ǧeḥca ibedd yettxemmim, syin imuqel ɣer imeḥbas i d-yettbinen deg isfuyla n tmacint, ixẓer-iten s yiwet akken n tmuɣli yebɣan ad d-tini kra. Dɣa yuɣal yewwi-t ṭṭmeε ɣef lqaε rnan leǧwareḥ-is mbawlen seld mi ruḥen ad d-rsen ; ihi ur iεeṭṭel ara iderreḍ ɣer tmacint, iεeyyeḍ war ma ikukra :

— Eyya-w ddexxan… apaki s userwal, i wid ur nesεi ara idrimen… apaki s usrwal.

Iεawed i tiɣri-ya-ines acḥal, acku yugad ur fehhmen ara acu d-yeqsed, syin icewwer ɣer ubalṭu-nni yelsa yerna yessken-asen apaki n ddexxan, dɣa akka i iεedda yizen-is. Ihi yiwen userdas iεedda din din ad d-yekkes abalṭu-ines, maca yenna-yas ad yerju, yuɣal iwehha ɣer userwal-is, am win i s-yennan belli d win i yebɣa, mačči d abalṭu. Dɣa aserdas yefqeε acemma, maca yuɣal yekkes-d aserwal-is, ɣer tagara mbaddalen tiɣawsiwin.

Ihi Ǧeḥca ixuṣṣ kan ad yefferfer si lferḥ m’akken i d-yeṭṭef aserwal-nni i d-yehbej d ahbaj seg ufus n winna, yerna dqiqa kan yelsa-t, dɣa yuɣal d aserdas aṭalyan ikemlen… D acu, ahat yella kra i t-ixuṣṣen… ih, d asḥissef, imi imeḥbas-nni ur ttarran ara iṭerbac

[6] ɣef yiqerra-nsen. Maca ggaren iḍaren-nsen deg isebbaḍen, yerna ilaq-as kan yiwen ma yebɣa ad yeεdel d Lɣerr i s-yessreẓgen tudert-is. Daymi yeddem daɣen tasenduqt-is yuɣal yuzzel ɣer tmacint la yettεeyyiḍ, :

— Eyya-w ddexxan… apaki s usebbaḍ… apaki s usebaḍ.

Tikelt-a daɣen iεawen iman-is s ucewwer amek ara t-fehmen. Maca qbel ad d-yerbeḥ amsaɣ-iḍen, atta tṣeffart n tmacint tsuɣ ɣer tikli, ihi yuqeε-itt umhirweḍ gar yiεessasen merra yellan din. Iḍ tuɣ dayen idel-d taɣsert ; deg igenni yegra-d ala yiwen n wefrux i iteddun ad yens ; dɣa imir i yeḥbes Ǧeḥca ula d netta s yiwet akken n tirɣi deg wul-is, d wurrif, d lɣiḍ akked layas i ibanen ɣef allen-is.

Syin, mi temebawel tmacint tettuddu ad tṣidd, ziɣ ilemmeε-it-id yiwen uεessas i yellan deg ufagu n zzat, dɣa yefqeε, yuẓzaf-d fell-as s tneglizit yerna-d s tṭalyant, yenna-yas :

— Γiwel, ali-d ! ali-d ay ameḥbus…

Maca Ǧeḥca ur yefhim ara d acu s-d-yeqqar, ihi iwakken ad yekkes ɣef wul-is, yebda yettḥaka-t-id amek akken i yettḥerrik, yettaḍsa fell-as, am win iḍemnen iman-is mi s-d-yezga akken deg lebεid. Aεessas si tama-s yuɣal isuɣ-d, netta tamacint tuɣ tettibεid cwiṭ cwiṭ.

— Ali-d !.. ɣur-k, aql-i nniɣ-ak-d… uɣal-d !

Kiklif, Ǧeḥca izemm imi-s maḍi amek ara yestehzi ugar yess, yezzi-yas s uεrur, ikemmel abrid-is. Ihi aεessas iga-d tummeẓt s ufus-is azelmaḍ la d-yetteggez[7] ilemẓi yeṭṭeglellin… yuɣal yeqreṣ fell-as. Dɣa tufeg yiwet akken n teldunt tesεuẓẓug, ḍefrent-tt-id tɣiwsin n leqriḥ d jjiεran. Akka i yeqqur Ǧeḥca deg umkan, teɣli tbewwaṭ-nni seg ufus-is rnan nḍeqqaren ipakiyen n ddexxan d zzalamiḍ, syin yenneqlab ɣef wudem, tegra-d lǧetta-s di lqaεa.


[1] Gare, station

[2] Agnenna : quai

[3] Amrig : (sslaḥ) arme

[4] Takurmut : (lḥebs) prison

[5] Aserdas : (aεsekri) soldat

[6] Aṭerbuc : fez

……

© 2017 Samir Tighzert

…….
Counter for tumblr

Website Stats

Taɣaṭ n mass Seguin

Commentaires » 0

Tullist

sɣur Alphonse Daudet

Tasuqilt n Samir Tighzert

 

Ziɣ ur tettbeddileḍ ara a mass Gringoire !

Amek, fkan-ak-d amkan n tmezrayt deg yiwen weɣmis igerrezn di Paris yerna tugiḍ ! Muqel kan iman-ik ay ameɣbun… taqemǧett-nni ineqren akk, iṣebbaden-nni iɛewǧen, aqadum-nni ameṭṭaɛfu iɣef iban laẓ. Atan anda i k-ssawḍen isefra. Ata wayen i d-trebḥeḍ si ɛecra iseggasen n tira ɣur Apulo. Ur tessetḥaḍ ara maḍi ?

Aru timzray, ay ungif ! Ili-k d bu temzrayt ! Ad d-tegreḍ idrimen s ucekkar, taɣezzalt-ik ad tt-tafaeḍ dima tewǧed ɣer Brébant, yerna yal ass n tmezwura n umezgun  ad sen-truḥeḍ s ustilu d amynut deffir temẓẓuɣt…

Ala ? Ur tebɣiḍ ara ?…  La d-teqqareḍ ad tt-tkemmleḍ kan akka akken i k-yehwa alamma d wissen melmi… Ihi ḥess-d i temɛayt n taɣaṭ n mass Seguin… ad teẓreḍ amek i tḍerru d wid yebɣan ad idiren d ilelliyen…

 Mass Seguin werǧin i t-hennant tɣeṭṭen-is.

Yal mi s-truḥ yiwet, yiwen webrid i tettaɣ : akka kan ṣṣbeḥ ad tessnbri, ad tettbergiɛ deg umadaɣ alamma yečča-tt wuccen deg usawen-nni. Ur tent-id-tteṭṭfen la isillfen n babi-tesent la tudgi n wuccen. Banent d tiɣeṭṭen iḥemmlen acali n berra akked tlelli.

Ihi Mass Seguin meskin ur negzi ula d acemma deg tikli n lmal-is, yezga yennuɣna, la yeqqar kan :taɣ

— Dayen, tiɣeṭṭen-a waqil ɛyant seg-i, ur ttaǧǧaɣ ula yiwet seg-sent.

Maca ur yeqḍiɛ ara layas, asmi mdant setta i s-yemmuten d uccen akk tent-yeččan, yuɣ-d ihi tis sebɛa ; acu kan tikelt-a irebba-tt-id d tiɣideṭ amek ara tennam tettɣimi ɣur-s kan…. (tettkemmil)

 

 

 

Sader tullist-a s talɣa PDF :

fichier pdf Taɣaṭ n mass Seguin (Alphonse Daudet )

 

Facebook/Timuɣliwin

 web page hit counters codes Free

Measure Website Visitors

« Anzaren » sɣur Nikolaï Gogol (awal ɣef udlis)

Commentaires » 0

Anzaren d tullist n umaru arusi ameqqran Nikolaï Gogol i d-yerra Samir Tighzert ɣer teqbaylit.

Asissen :

Win iwumi ruḥen wanzaren-is acu i s-d-yegran ? Leqder, n wemdan, amkan-is di tmetti neɣ layas d tugdi i t-yeggunin di yal tiɣmert, ternuḍ ayen nniḍen… d isental iɣef d-yewwi umeskar deg udris-is. Nnig temsirt n tudert yettilin di yal adlis, tullist-a d tagnitt i taḍsa d unecraḥ, yezmer ad tt-iɣer yiwen am targit kan yeččuren inbeddalen neɣ am yiwet si tmucuha-nni-nneɣ n zik, maca d abeḥri nniden i d-tettawi, d insayen ibeεden i d-tessentaq, ara yeğğen imeɣri aqbayli ad yelles assaɣen i t-icudden ɣer iberraniyen ansi bɣun ilin, imi tasekla yiwet, d taɣuri yesdukulen talsa akken ma tella anagar s wawalen d iḥulfuyen.

anz

Tukkist si tezwert n umsuɣel :

Nikolaï Vassilievitch Gogol d amauru arusi, laṣel-is d ukrani, ilul ass n 31 meɣres 1809  di Poltava, yemmut ass n 21 furar 1852 di Musku. Yella d anaggal, d anellis, d amedyaz, am akken yura daɣen deg umezgun d uzɣan. Assa yettuneḥsab seg yimura imeqranen maḍi n teskla tarusit taklasikit.

Tullist-a si tid yettwassnen nezzeh gar yeḍrisen-is, teffeɣ-d deg useggas n 1836 deg wammud iwumi isemma Tullisin n Saint-Petersbourg. Yella yura-tt gar 1832 d 1835.  Di tazwara ugin-as-tt ad tt-yessiẓreg deg uɣmis n Umsiked n Musku, acku nnan-as d taqsiṭ ur nemɛin ur d-njebbed aṭas n imeɣriyen. Maca yesswaeḍ yessufeɣ-itt-id deg yiwet n tesɣunt (Amiran), di tuber 1836, uqbel ad tt-yesdakkel deg yiwen n wammud akked tiyaḍ am: Akebbuḍ, Aɣlad ameqqran n Nevski neɣ Ussan n umeslub, dɣa d tid iwumi ara nernu ad d-nessufeɣ tisuqilin ssya d asawen.

…..

Yewwi-d ad neḥṣu dakken aḍris-a i yettwarun qrib sin n leqrun-aya, ur yeqqim ibedd ar assa armi yesɛa azal-is. Azal-a ahat i s-t-yefkan d aɣan n Nikolaï Gogol i icbeḥen, war ma nuder-d asental iɣef d-yewwi, acku amdan iwumi ruḥen wanzaren-is mačči d ayen isehlen anda yebɣu yidir, ayen i s-yehwu yili-t ; ula ɣer ɣur-neɣ anzaren d azamul n nnif d trugza, imi d udem yakan. Dɣa nnan ur s-d-tusi tikti i umeskar ad d-yawi ɣef waya armi yella iḥemmel ad iqeṣṣer akked yemdukal-is deg tebratin ɣef wanzaren-is netta s yiman-is imi llan ɣezzifit yerna ceḥḥden acemma ; ma d at Saint-Peterspourg anda teḍra teqsiṭ, uɣalen ala yess i teddnen am akken qqaren, imi tura tenṭed deg yidles-nsen.

Samir Tighzert

Tukkist si tullist :

 « Ass n 25 deg meɣres, di Saint-Petersbourg, teḍra-d yiwet n taluft yessewhamen mačči d kra.

Ivan Iakovlevitch d yiwen uḥeffaf i yellan yezdeɣ deg uɣlad ameqqran n Vosnecenski. Nnekwa-s yettwarun ɣef tafilt n tewwurt ɣas in’as temsa yakk, i d-yegran deg umkan-is ala taklut n yiwen wergaz yeḍlan ṣṣabun ɣef lḥenk-is akked wawalen-a : « Nettuqum daɣen ticraḍ. » Anersam Ivan Iakovlevitch i d-yukin zik seg yiḍes yesraḥ-d ihi rriḥa n weɣrum yeḥman. Mi d-yerfed iman-is ciṭuḥ ɣef umeṭreḥ iwala-d tameṭṭut-is, yiwet n tmexluqt akken yettuqadren u yerna tḥemmel lqahwa s waṭas, imir kan i d-tekkes snat n texbizin seg ufan.

— Assa  ur tesseɣ ara lqahwa a Prascovia Ossipovna, i s-yenna Ivan Iakovlevitch, axir ad ččeɣ aɣrum s lebṣel.

Ad d-nini kan tidet, Ivan Iakovlevitch lemmer yufi ad yeɛreḍ ssya u ad yernu syihin, maca yeẓra d awezɣi, imi yeḥṣa d ttnefcic ur tqebbel Prascovia Ossipovna.

— Ečč aɣrum ay abuhal, i tenna tmeṭṭut deg wul-is, meqqar ad yi-d-teqqim lqahwa… tɛedda tḍeqqer-as tixbizt ɣef ṭṭabla.

S tin n ḍḍrafa, Ivan Yakovlevich yerna lfista sennig tsedrit-is iruḥ yeqqim ɣer ṭṭabla, syin yeddem-d lemleḥ, iheyya-d snat tbeṣlin, yerna yeṭṭef-d lmus ; atan ihi s wudem n win iɛezmen s tidet ɣef kra, yebda la igezzem aɣrum. Yebḍa-t ɣef sin, imuqel ɣer tlemmast,taswiɛt kan yesneqmas-it wayen i iwala ɣer daxel d acemlal. Yekreḍ acemma s lmus, yesferfed s uḍad-is. « Ata yeqqur cwiṭ ! i yenna deg wul-is, wissen acu d wa. » Mi iger sin iḍudan yessufeɣ-d ayen yellan din: d anzaren.

Ivan Yakovlevich yebra i yiɣallen-is. Taswiɛt iḥukk allen-is, iɛawed yesferfed acemma ; yufa ziɣ ulac din ccekk, d anzaren, d anzaren n tidet, yerna ikad-as-d am akken yessen-iten.

Dɣa teṭṭef-it lxelɛa, maca lxelɛa-nni-ines ɣas in’as d ulac zzat n wurrif i d-yulin tameṭṭut-is.

— Ansi akka i d-tegzmeḍ anzaren-a ay abhim ? i tuẓẓaf deg wudem-is. Ay aḥraymi ! Ay asekran ! D nekk  s yiman-iw ara k-yezzenzen ɣer ibulisen ! Ẓriɣ d aqeṭṭaɛ i telliḍ ! Ayen tlata  yergazen i yi-d-yennan belli m’ara tettseṭṭileḍ tjebbdeḍ deg wanzaren alamma qrib i ten-id-tqelɛeḍ !

 Ivan Yakovlevich si tama-s yegra-d ur yemmut ur yeddir, acku tura yeɛqel anzaren-nni w’i ten-ilan, n Kovalev mačči n wayeḍ. Kovaliv-a… »

Anzaren illusr

Anzaren deg Facebook

Tzemrem ad taɣem adlis-a deg talɣa n lkaɣeḍ s webrid n internet :

Di Lulu.com 

Di Amazon.fr 

Tullist-a PDF baṭṭelinstall tracking codes

Visitors Total