n Samir Tighzert

» Catégorie : Timucuha


Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – Tamacahut n Hans C. Andersen

Commentaires » 0

Ameskar : Hans Christian Andersen (1805- 1875)

Amsuɣel : Samir Tighzert

Sader deg talɣa PDF

…………………………………………………

Tukkist :

Little_and_Big_Claus2Llan zedɣen deg yiwet n temdint sin yergazen i yesɛan yiwen yisem, Claus ; maca yiwen seg-sen yella ɣur-s rebɛa iɛudiwen ma d win nniḍen yiwen kan : dɣa iwakken ad ferẓen medden gar-asen, uɣalen ssawalen i umenzu-nni Claus Ameqqran, ma i wis sin, Claus Amecṭuḥ. Ḥesset-d ihi tura akken ilaq i wayen yeḍran, acku d taqsiṭ i d-yellan s tidet.

Γef teɣzi n ssmana, Claus Amecṭuḥ yella yettuḥettem fell-as ad yekrez akal n Claus Ameqqran u ad s-yerḍel aɛudiw-nni awḥid i yekseb. D acu, ula Claus Ameqqran yella yettɛawan-it s rebɛa iɛudiwen-is tikelt i ssmana, meḥsub ussan n lḥedd kan. Amek dɣa yettṣelfiɛ ujelkaḍ n Claus Amecṭuḥ ɣef xemsa iɛudiwen ! Iḥseb-iten amzun d ayla-s. Iṭij igerrez dayen kan ! Kra din yessawal i medden ɣer teglisya[1] ; irgazen d tlawin yelsan ayen sɛan d llebsa icebḥen akk, ttɛeddin imir zzat Claus Amecṭuḥ i yellan ikerrez yekkat s ujelkaḍ-is la yettiẓẓif, yeqqar :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— Ur qqar ara iɛudiwen-iw, i d-iɛeyyeḍ fell-as Claus Ameqqran yiwet n tikelt ; yiwen kan i d ayla-k din.

Maca Claus Amecṭuḥ ur iɛeṭṭel ara yettu anḍar i t-yenḍer, ihi yeẓra kan daɣen kra n medden ɛeddan-d, ur yeḥkim deg iman-is, yuɣal yuẓẓaf :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— D abrid-a i d aneggar, i s-yenna Claus Ameqqran ; nniɣ-ak ur ttɛawad ara i wawalen-a ! neɣ ma ulac atan ad s-fkeɣ yiwet n tiyita i uɛudiw-ik ɣer unyir, ad yemmet din !

— Dayen, ur ttɛawadeɣ ara, i s-yerra Claus Amecṭuḥ.

Maca mi rnan ɛeddan-d wiyaḍ i s-d-yettarran sslam s yiqerra-nsen, iɛǧeb-it lḥal, yefreḥ mi iwala iman-is ikerrez taferka-s s xemsa n yisan[2], dɣa iwet s ujelkaḍ-is, iɛeyyeḍ :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— Rju kan tura ad sen-ssekneɣ i iɛudiwen-ik d acu d « err », i yenna Claus Ameqqran. Syin iɛedda yeddem-d yiwet n tehrawt, iḥerrek ɣef uɛewdiw n Claus amecṭuḥ s yiwet n ddeqqa iǧehden ɣer unyir, tenɣa-t menṭeq.

Ma d bab-is yeqqim kan yettru la ineddeb ; syin yuzu lhacya-s yemmuten, yeskaw aglim-nni i waḍu, iger-it deg ucekkaṛ, iruḥ ɣer temdint ad t-yezzenz.

Abrid yella iḍul, yettɛeddi ɣef yiwet n teẓgi meqqren, yerna ula d tignewt tettwaɣ. Dɣa Claus amecṭuḥ yeɛreq, qbel ad d-yaf abrid-is, tella teɣli-d tallast ; ihi isellem akk tamdint-nni iɣer yella iteddu.

Γer yiri n webrid, tuɣ yella yiwen n lḥuc d ameqqran, ddeffat akk medlent, baqi tettbin-d tafat ɣer daxel. « Ahat zemreɣ ad nseɣ din », i imeyyez deg ul-is, dɣa iɛedda yesṭebṭeb ɣef tewwurt.

D tameṭṭut i d-yeffɣen, maca akken teḥṣa d acu yebɣa, tenna-yas ɣas ikemmel kan i ubrid-is ; argaz-is ulac-it, ihi ulamek ara tessekcem ibeṛṛaniyen.

— Anef-as, ad ṭṭseɣ deg berra, i s-yerra.

Ma d nettat terra tawwurt.

D acu, ɣer yiri n wexxam, tella yiwet n texxamt n walim iseqqfen s yiɣlel, teččur akk d tuga. « Din kan ara gneɣ, i yenna Claus amecṭuḥ, usu yelha yerna ulac amihi[3] n ubellarej ara y-ineqben deg iḍarren-iw. »

Γef ssqef, tuɣ yella yiwen ubellarej i ibedden zzat n lɛecc-is.

Claus amecṭuḥ yeḥba armi d taxxamt-nni n walim, igen. Yenneqlab aṭas iberdan akken ad istbenn nadam. Dɣa imi ddeffat n wexxam ur mdilent ara akken ilaq, iban-as-d wayen iḍerrun sdaxel.

Deg tlemmast n texxamt, tella ṭṭabla d tameqqrant i icebbeḥ yiwen imecwi, iselman, d waṭas n teqreɛtin n ccrab. Tameṭṭut akked uxuni n teglisya, banen-d qqimen s lferḥ la ttfaraṣen.

« Muqel kan amek thennan ! » i yenna Claus amecṭuḥ, dɣa yesbajjew s uqerru-s akken ad iẓer mliḥ. Atta ihi tmeṭṭut tewwi-d kra n lgaṭu akken bninen. Ṣaḥḥa deg Rebbi atta zzerda !

Taswiɛt kan ata yiwen wemdan s uɛudiw i yuẓan ɣer uxxam-nni : d argaz n tfellaḥt i d-yuɣalen.

Winna medden akk ssnen-t d afenṭazi, maca yella yesɛa yiwen n waṭṭan weḥd-s : ur yezmir ad iẓer kra n axuni war ma yuli-t-id wurrif. Axuni si tama-s yella yeɛlem s wakken, dɣa ifureṣ tagnit akken ad yerzu ɣef tmeṭṭut-nni u ad s-yessiweḍ azul qbel ad yili din urgaz-is ; ma d nettat mi s-tga ccan, tqubel-it-id s yimensi yelhan. Ihi mi tesla i urgaz-is iteddu-d, tugad ad yeḍru kra, daymi tendeh ɣef yinebgi-s ad yeffer deg yiwen usenduq i yellan din d ilem, netta yuɣ-as awal, imi yella yessen aṭṭan ufellaḥ. Syin, tameṭṭut tɛedda teffer učči d ccrab-nni s tɣawla deg lfur, akken ur tt-id-yesteqsay urgaz-is ɣef ayen ideg ara teḥṣel.

— D asḥissef ! i yenna s nnehta Claus amecṭuḥ mi iɣab lgaṭu-nni ɣef allen-is.

— Anwa akka yulin da ? i d-iɛeyyeḍ si tama-s ufellaḥ i d-yezzin s tmuɣli armi iwala Claus amecṭuḥ ikemmel yenna : iwacu tegneḍ din ? yya ɣer uxxam axir.

Claus amecṭuḥ yeḥka-yas imir amek akk i s-yeɛreq ubrid deg teẓgi yerna yessuter deg-s m’ad t-yessens i yiwen yiḍ.

— S lferḥ ameqqran ! i s-yerra ufellaḥ, meɛna yya-d ad nečč qbel aḥerrif n weɣrum.

Tameṭṭut temmuger-iten-id i sin s lecraha mi kecmen, tɛawed theyya-d ṭṭabla, tewwi-yasen dɣa tabaqit n rruẓ. Afellaḥ i yellan yelluẓ, yečča imir s wul-is ; ma d Claus amecṭuḥ yeqqim yettxemmim kan ɣef imecwi-nni, lgaṭu-nni, d ccrab yettwaffren deg lfur.

Tuɣ yella iḍeqqer acekkaṛ-nni ideg iger aglim uɛudiw ɣer ddaw ṭṭabla. Ihi imi ur yezmir i rruẓ-nni, yeɛfes s uḍar-is armi yeqqerwej uglim yeqquren.

« Cct ! » i s-yenna i ucekkaṛ-is ; maca deg teswiɛt-nni kan iɛawed yesqerwej-it ugar.

— D acu yellan deg ucekkaṛ-nni ? i yesteqsa ufellaḥ.

— D imkerrer[4] kan, i s-yerra Claus ; ur yebɣa ara ad nečč rruẓ-a. La d-yeqqar belli s ssḥur i iga, atan nezmer ad naf imecwi d lḥut d lgaṭu deg lfur.

« D ayen ur nettili », i yenna ufellaḥ i yeldin lfur s tɣawla. Baqi yufa deg-s tiram-nni yelhan i teffer tmeṭṭut-is, dɣa yumen belli d lberhan n yimkerrer-nni i igan akk annect-en. Tameṭṭut imir, war ma teqdef ad d-tini kra, tɛedda tsers-asen-d kra din ɣef ṭṭabla, ma d nutni bdan la tetten lḥut, imecwi, d lgaṭu.

Claus yerna yesqerwej aglim-is.

— D acu d-yeqqar tura ? i t-yesteqsa ufellaḥ.

— Yeqqar-d atan isers-saɣ-d kra n teqreɛtin n ccrab dihin ɣer yiri n lfur.

Tɛedda tmeṭṭut tewwi-yasen-d daɣen ccrab-nni ; ata ihi urgaz-is itess irennu yettnecraḥ. Lemmer yufi ad yesɛu imkerrer am win n Claus.

— Nekk bɣiɣ lukan ad yi-d-yesken cciṭan s yiman-is, i yenna ufellaḥ ; d ayen kan ara y-iɛeǧben, imi aql-i stufiɣ-d s tidet.

— Ayen i s-ḍelbeɣ i imkerrer-iw, izmer-as.

Claus yenna-d akka, yesqerwej aglim : « Tesliḍ-as ? Yenna-d ih, maca cciṭan mačči d ayen ara teẓreḍ. »

— Awah, ur ugadeɣ ara. Γer wacu yettemcabi ?

— Atan ad d-ibedd zzat-neɣ s ṣṣifa uxuni.

— Ayhuh ! Mačči d ayen akk yelhan. Niɣ nekk ur ttḥamaleɣ ara ad ẓreɣ ixuniyen. Meɛna wicqa, imi ɛelmeɣ seg tura belli d cciṭan, ad sɛuɣ kan tabɣest. D acu kan, ur ilaq ara ad yi-d-iqerreb. (…)

yettkemmil deg PDF.

Tisuqilin nniḍen n Samir Tighzert deg PDF

facebooktim2


[1] Taglisya : axxam ideg ttẓallan imasiḥiyen.

[2] Ayyis, isan : aɛudiw.

[3] Amihi, imihiyen : si t’trg, ayen yuɛren i ilaq ad iḥader yiwen.

[4] Imkerrer : aseḥḥar.

 

 install tracking codes

<> </>

Tisuqilin n Samir Tighzert ɣer teqbaylit s PDF

Commentaires » 0

logo pdfTzemrem(t) ad tessadrem(t) (télécharger) baṭel deg talɣa PDF iḍrisen-a i d-yessuqel Samir Tighzert ɣer teqbaylit.

 

 (Tekki ɣef uzwel neɣ ɣef tugna akken ad d-yeffeɣ uḍris)

1) Anzaren – tullist ɣezzifen (adlis) sɣur Nikolaï Gogol

1 (2)

                          ___

2) Taɣaṭ n mass Seguin – tullist sɣur Alphonse Daudet

taghat

                          ___

3) Llebsa umeḥbus – tullist  sɣur Naǧib Meḥfuḍ

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/17/llebsa-ume-bus-na-ib-me-fu/

                          ___

4) Asekṛan  – tullist sɣur Guy de Maupassant

asekran

                           ___

5) Iṭij bu tcerket – tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

iṭij

6) Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – tamacahut sɣur Hans Christian Andersen

claus couverture 2-page-001

7) Leɣrur, tibratin – tullist sɣur Naǧib Meḥfuḍ

Leɣrur, tibratin

 

facebooktim2

……

……

……

……

……

…..

…..

……

……….

….

….

….

000

….

….

…..

Counter for tumblr

<> </>

« Ameslub », d adlis sɣur Xalil Ǧebran

Commentaires » 0

Ameslub, isefra-s d tengalin-is ;  d adlis umaru alubnani Xalil Ǧebran i d-yerra Samir Tighzert ɣer teqbaylit, taswiεt-a yettnuz deg lulu.com kan.

Tukkist si tezwert n umsuɣel :Ameslub

Win ara yeɣren Adlis-a taɣuri tafsisant kan, ad s-yini s tidet, yettmeslay-d ɣef yimi n ḥedd iselben, neɣ maḍi d amesllub i t-yuran ! Maca akken ara yeɣz yimeɣri s telqey deg imeslayen i d-yeddan deg-s, u ad imeḥḥeṣ deg yal awal di yal aḍris si 35-a yemgaraden, ad yaf belli yeɣleḍ deg usizref-is amezwaru, acku tamuɣli yellan deg-sen lqayet, iznen i d-ttceyyiɛen ččuren d inumak, akken yuɣ tannumi umeskar-nsen Xalil Ǧenran yettsisti-ten-id.

…..

Deg wayen yerzan Ameslub i yettwarun s tneglizit deg useggas 1918, am Nnbi, ur yeqqin ara ɣer yiwen n ṣṣenf aseklan ibanen ; yella win ara  d-yinin yesdukkel-iten akk am akken ara d-yini wayeḍ yeffeɣ-asen merra. Lḥasun tuget gar yeḍrisen-a malen ugar ɣer tmedyazt tatrart, ṭṭfen daɣ ɣer tmacahut ɣas akken tikwal ttaken lewhi ula ɣer tira tuɣrisin, imi am akken i d-yedda deg uzwel, amskar-nsen yerra kra seg-sen d tingalin, meḥsub d ayen icban tiqsiḍin timecṭaḥ i d-yettawi umdan akken ad yenhu ḥedd, ad d-yesmekti kra neɣ ad d-yawi tamsirt ɣef kra n temsalt.

Tukkisin seg udlis :

- Aqjun amusnaw

- Asmi d-tlul Lmeḥna-w

Anwa i d Xalil Ǧebran ?

Ǧebran Xalil Ǧebran d amyaru alubnani, d amedyaz, d ameklaw ; ilul ass n 06 deg yennayer 1883 di Bacari (Lubnan), yemmut ass n 10 deg yebrir 1931 di New York ; yella yettaru s taɛrabt d tneglizit maca yettwassen ugar s udlis-is Nnbi i yura  s tneglizit, ma s taɛrabt yeǧǧa-d ungalen yecban Afriwen yerrẓen ; tullisin am tid i d-yeddan deg wammud Tanekra n terwiḥin, d waṭas n tmedyazt. Ameslub i yura s tneglizit deg useggas 1918, d tallunt i yekfa i kra si tikta-s i d-yewwi s tengalin, tineqqisin neɣ s isefra.

Ameslub deg lulu.com (ttekki da)

  Facebook/Timuɣliwin

20161112_162340

 web page hit counters codes Free

Measure Website Visitors

Aqjun amusnaw

Commentaires » 0

 

Sɣur Ǧebran Xalil ǦebranAmeslub – 1918

 Yerra-tt-id ɣer teqbaylit

Samir. Tighzert

Yiwwas deg wussan, iεedda-d yiwen weqjun i yellan d amusnaw zzat yiwet n terbaεt n yemcac ; dɣa akken kan yuẓa ɣur-sen rewlen fell-as, ur cliεen ara yakk deg-s, ihi  yuwhem d acu d akken, ibedd kan yettweḥḥid.aqjun

Taswiεt kan, m’akken yella yettḥekkir deg-sen, ata yekker-d gar-asen yiwen wemcic   d awfayan akken, iban d aεeqli yesεan lhiba, imuqel akka d wakka ɣer yerfiqen-is yenna-yasen :

— Γas ẓallet ɣef yiman-nwen ay atmaten yeččuren d taflest ! Nekk d tidet kan ara wen-iniɣ… ihi amnet belli ma teẓẓullem ternam tεawdem s wul yeṣfan d nneyya, atan ayen akk ara tedεum ad yettwaqbel yerna ad t-tewwet lehwa tura kan s iɣerdayen !

Dɣa aqjun amusnaw yesla kan i lxeṭba-yi talqayant yeḍsa deg wul-is, yeṭṭaxer syin iteddu yeqqar i yiman-is : « Ziɣ imcac-a mxellen !…  ttɣiḍen msakit imi ddreɣlen ɣef tidet armi ur walan d acu yuran deg tektabin. Amek, ur ẓrin ara yeεni, yerna d ayen i ɣriɣ nekk s yiman-iw,  i yi-d-nnan lejdud-iw yeɣran uqbel-iw, belli ma ttwaqeblent ddεawi n ḥedd d wayen yeẓẓul, lehwa tekkat-d s yeɣsan mačči s iɣerdayen ! »

 Timuɣliwin /Facebook

 

 

Copyright © S.Tighzert 2016

Aqjun amusnaw dans Timucuha

Free Visits Counter