n Samir Tighzert
  • Accueil
  • > Timucuha
  • > Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – Tamacahut n Hans C. Andersen

Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – Tamacahut n Hans C. Andersen

Ameskar : Hans Christian Andersen (1805- 1875)

Amsuɣel : Samir Tighzert

Sader deg talɣa PDF

…………………………………………………

Tukkist :

Little_and_Big_Claus2Llan zedɣen deg yiwet n temdint sin yergazen i yesɛan yiwen yisem, Claus ; maca yiwen seg-sen yella ɣur-s rebɛa iɛudiwen ma d win nniḍen yiwen kan : dɣa iwakken ad ferẓen medden gar-asen, uɣalen ssawalen i umenzu-nni Claus Ameqqran, ma i wis sin, Claus Amecṭuḥ. Ḥesset-d ihi tura akken ilaq i wayen yeḍran, acku d taqsiṭ i d-yellan s tidet.

Γef teɣzi n ssmana, Claus Amecṭuḥ yella yettuḥettem fell-as ad yekrez akal n Claus Ameqqran u ad s-yerḍel aɛudiw-nni awḥid i yekseb. D acu, ula Claus Ameqqran yella yettɛawan-it s rebɛa iɛudiwen-is tikelt i ssmana, meḥsub ussan n lḥedd kan. Amek dɣa yettṣelfiɛ ujelkaḍ n Claus Amecṭuḥ ɣef xemsa iɛudiwen ! Iḥseb-iten amzun d ayla-s. Iṭij igerrez dayen kan ! Kra din yessawal i medden ɣer teglisya[1] ; irgazen d tlawin yelsan ayen sɛan d llebsa icebḥen akk, ttɛeddin imir zzat Claus Amecṭuḥ i yellan ikerrez yekkat s ujelkaḍ-is la yettiẓẓif, yeqqar :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— Ur qqar ara iɛudiwen-iw, i d-iɛeyyeḍ fell-as Claus Ameqqran yiwet n tikelt ; yiwen kan i d ayla-k din.

Maca Claus Amecṭuḥ ur iɛeṭṭel ara yettu anḍar i t-yenḍer, ihi yeẓra kan daɣen kra n medden ɛeddan-d, ur yeḥkim deg iman-is, yuɣal yuẓẓaf :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— D abrid-a i d aneggar, i s-yenna Claus Ameqqran ; nniɣ-ak ur ttɛawad ara i wawalen-a ! neɣ ma ulac atan ad s-fkeɣ yiwet n tiyita i uɛudiw-ik ɣer unyir, ad yemmet din !

— Dayen, ur ttɛawadeɣ ara, i s-yerra Claus Amecṭuḥ.

Maca mi rnan ɛeddan-d wiyaḍ i s-d-yettarran sslam s yiqerra-nsen, iɛǧeb-it lḥal, yefreḥ mi iwala iman-is ikerrez taferka-s s xemsa n yisan[2], dɣa iwet s ujelkaḍ-is, iɛeyyeḍ :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— Rju kan tura ad sen-ssekneɣ i iɛudiwen-ik d acu d « err », i yenna Claus Ameqqran. Syin iɛedda yeddem-d yiwet n tehrawt, iḥerrek ɣef uɛewdiw n Claus amecṭuḥ s yiwet n ddeqqa iǧehden ɣer unyir, tenɣa-t menṭeq.

Ma d bab-is yeqqim kan yettru la ineddeb ; syin yuzu lhacya-s yemmuten, yeskaw aglim-nni i waḍu, iger-it deg ucekkaṛ, iruḥ ɣer temdint ad t-yezzenz.

Abrid yella iḍul, yettɛeddi ɣef yiwet n teẓgi meqqren, yerna ula d tignewt tettwaɣ. Dɣa Claus amecṭuḥ yeɛreq, qbel ad d-yaf abrid-is, tella teɣli-d tallast ; ihi isellem akk tamdint-nni iɣer yella iteddu.

Γer yiri n webrid, tuɣ yella yiwen n lḥuc d ameqqran, ddeffat akk medlent, baqi tettbin-d tafat ɣer daxel. « Ahat zemreɣ ad nseɣ din », i imeyyez deg ul-is, dɣa iɛedda yesṭebṭeb ɣef tewwurt.

D tameṭṭut i d-yeffɣen, maca akken teḥṣa d acu yebɣa, tenna-yas ɣas ikemmel kan i ubrid-is ; argaz-is ulac-it, ihi ulamek ara tessekcem ibeṛṛaniyen.

— Anef-as, ad ṭṭseɣ deg berra, i s-yerra.

Ma d nettat terra tawwurt.

D acu, ɣer yiri n wexxam, tella yiwet n texxamt n walim iseqqfen s yiɣlel, teččur akk d tuga. « Din kan ara gneɣ, i yenna Claus amecṭuḥ, usu yelha yerna ulac amihi[3] n ubellarej ara y-ineqben deg iḍarren-iw. »

Γef ssqef, tuɣ yella yiwen ubellarej i ibedden zzat n lɛecc-is.

Claus amecṭuḥ yeḥba armi d taxxamt-nni n walim, igen. Yenneqlab aṭas iberdan akken ad istbenn nadam. Dɣa imi ddeffat n wexxam ur mdilent ara akken ilaq, iban-as-d wayen iḍerrun sdaxel.

Deg tlemmast n texxamt, tella ṭṭabla d tameqqrant i icebbeḥ yiwen imecwi, iselman, d waṭas n teqreɛtin n ccrab. Tameṭṭut akked uxuni n teglisya, banen-d qqimen s lferḥ la ttfaraṣen.

« Muqel kan amek thennan ! » i yenna Claus amecṭuḥ, dɣa yesbajjew s uqerru-s akken ad iẓer mliḥ. Atta ihi tmeṭṭut tewwi-d kra n lgaṭu akken bninen. Ṣaḥḥa deg Rebbi atta zzerda !

Taswiɛt kan ata yiwen wemdan s uɛudiw i yuẓan ɣer uxxam-nni : d argaz n tfellaḥt i d-yuɣalen.

Winna medden akk ssnen-t d afenṭazi, maca yella yesɛa yiwen n waṭṭan weḥd-s : ur yezmir ad iẓer kra n axuni war ma yuli-t-id wurrif. Axuni si tama-s yella yeɛlem s wakken, dɣa ifureṣ tagnit akken ad yerzu ɣef tmeṭṭut-nni u ad s-yessiweḍ azul qbel ad yili din urgaz-is ; ma d nettat mi s-tga ccan, tqubel-it-id s yimensi yelhan. Ihi mi tesla i urgaz-is iteddu-d, tugad ad yeḍru kra, daymi tendeh ɣef yinebgi-s ad yeffer deg yiwen usenduq i yellan din d ilem, netta yuɣ-as awal, imi yella yessen aṭṭan ufellaḥ. Syin, tameṭṭut tɛedda teffer učči d ccrab-nni s tɣawla deg lfur, akken ur tt-id-yesteqsay urgaz-is ɣef ayen ideg ara teḥṣel.

— D asḥissef ! i yenna s nnehta Claus amecṭuḥ mi iɣab lgaṭu-nni ɣef allen-is.

— Anwa akka yulin da ? i d-iɛeyyeḍ si tama-s ufellaḥ i d-yezzin s tmuɣli armi iwala Claus amecṭuḥ ikemmel yenna : iwacu tegneḍ din ? yya ɣer uxxam axir.

Claus amecṭuḥ yeḥka-yas imir amek akk i s-yeɛreq ubrid deg teẓgi yerna yessuter deg-s m’ad t-yessens i yiwen yiḍ.

— S lferḥ ameqqran ! i s-yerra ufellaḥ, meɛna yya-d ad nečč qbel aḥerrif n weɣrum.

Tameṭṭut temmuger-iten-id i sin s lecraha mi kecmen, tɛawed theyya-d ṭṭabla, tewwi-yasen dɣa tabaqit n rruẓ. Afellaḥ i yellan yelluẓ, yečča imir s wul-is ; ma d Claus amecṭuḥ yeqqim yettxemmim kan ɣef imecwi-nni, lgaṭu-nni, d ccrab yettwaffren deg lfur.

Tuɣ yella iḍeqqer acekkaṛ-nni ideg iger aglim uɛudiw ɣer ddaw ṭṭabla. Ihi imi ur yezmir i rruẓ-nni, yeɛfes s uḍar-is armi yeqqerwej uglim yeqquren.

« Cct ! » i s-yenna i ucekkaṛ-is ; maca deg teswiɛt-nni kan iɛawed yesqerwej-it ugar.

— D acu yellan deg ucekkaṛ-nni ? i yesteqsa ufellaḥ.

— D imkerrer[4] kan, i s-yerra Claus ; ur yebɣa ara ad nečč rruẓ-a. La d-yeqqar belli s ssḥur i iga, atan nezmer ad naf imecwi d lḥut d lgaṭu deg lfur.

« D ayen ur nettili », i yenna ufellaḥ i yeldin lfur s tɣawla. Baqi yufa deg-s tiram-nni yelhan i teffer tmeṭṭut-is, dɣa yumen belli d lberhan n yimkerrer-nni i igan akk annect-en. Tameṭṭut imir, war ma teqdef ad d-tini kra, tɛedda tsers-asen-d kra din ɣef ṭṭabla, ma d nutni bdan la tetten lḥut, imecwi, d lgaṭu.

Claus yerna yesqerwej aglim-is.

— D acu d-yeqqar tura ? i t-yesteqsa ufellaḥ.

— Yeqqar-d atan isers-saɣ-d kra n teqreɛtin n ccrab dihin ɣer yiri n lfur.

Tɛedda tmeṭṭut tewwi-yasen-d daɣen ccrab-nni ; ata ihi urgaz-is itess irennu yettnecraḥ. Lemmer yufi ad yesɛu imkerrer am win n Claus.

— Nekk bɣiɣ lukan ad yi-d-yesken cciṭan s yiman-is, i yenna ufellaḥ ; d ayen kan ara y-iɛeǧben, imi aql-i stufiɣ-d s tidet.

— Ayen i s-ḍelbeɣ i imkerrer-iw, izmer-as.

Claus yenna-d akka, yesqerwej aglim : « Tesliḍ-as ? Yenna-d ih, maca cciṭan mačči d ayen ara teẓreḍ. »

— Awah, ur ugadeɣ ara. Γer wacu yettemcabi ?

— Atan ad d-ibedd zzat-neɣ s ṣṣifa uxuni.

— Ayhuh ! Mačči d ayen akk yelhan. Niɣ nekk ur ttḥamaleɣ ara ad ẓreɣ ixuniyen. Meɛna wicqa, imi ɛelmeɣ seg tura belli d cciṭan, ad sɛuɣ kan tabɣest. D acu kan, ur ilaq ara ad yi-d-iqerreb. (…)

yettkemmil deg PDF.

Tisuqilin nniḍen n Samir Tighzert deg PDF

facebooktim2


[1] Taglisya : axxam ideg ttẓallan imasiḥiyen.

[2] Ayyis, isan : aɛudiw.

[3] Amihi, imihiyen : si t’trg, ayen yuɛren i ilaq ad iḥader yiwen.

[4] Imkerrer : aseḥḥar.

 

 install tracking codes

<> </>

25 mars, 2019 à 16 h 12 min


Laisser un commentaire