n Samir Tighzert

Iṭij bu tcerket – Tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit Samir Tighzert

…………………………………..

Tahar_Djaout_1980

Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin.

Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt[1] iwumi d-yettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.

Asif yezzuḥub-d kra yellan d addag[2]. Yerna wid ur iɣelleb usemmiḍ, zemren ad d-walin si tejmaɛt amek i la d-yekkat s agadir. D iḥedran n wakal i d-iɣellin ɣer waman ireɛɛḍen, dɣa yal m’ara tenneqlaɛ tegrurt[3], ṭṭafarent-tt nnhati ifellaḥen yettlen iman-nsen deg ibernas yelxin seg akken qdimen. Dayen, taẓaɣart-nni tura ad tuɣal d abellaɛ, ma d ifellaḥen yegra-yasen-d kan ad kerḍen deg idisan-nni uzwaɣen n tewririn anda akken ula d tiḥcicin-nni iǧehden maḍi ttɣarent s yiṭij d tafza mi d-yewweḍ unebdu…

Mi d-yewweḍ unebdu… imir i yettbeddil yiɣẓer acebbeḥ-is ɣef lqaɛ. Imi aten-a ijeǧǧigen ilili la d-jebbun deg umkan n waman-nni ireɛɛḍen, d lqaɛa yakk tessa s uxuxi d udendani i d-ikettren seddaw yiṭij. Asif yettaǧǧa-d dɣa kra n wemḍiq yettseḥḥir.

« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ? Ttjur-a n wasif mgaradent ɣef tiyaḍ. »traquenard

Deg unebdu… yettiɛǧib-as-d uferfer n yifrax armi t-tessemlellay tadfi. Tifirellas nutenti d tuɣrisin. Ttasent-d srid si Mekka, seg Uxxam n Rebbi. D leḥram w’i tent-yenɣan. Tifirellas, ttcerrigent igenni war kra n lḥess, cqirriwent ula tirbulat-nni iẓewren maḍi. S axxam n Rebbi i ttuɣalent daɣen m’akken ara mrussant ɣef lexyuḍ n tilifu u ad tt-id-bdunt s učewčew-nni-nsent i d-yessegrayen sslam. Tifirellest tettɛawad-d talalit di lǧerḥ amenzu n tmijja.

… Aɣerbaz yettbin-as-d dima icudd ɣer sin wudmawen : win uselmad-nni aṛumi wezzilen iwumi yeḥfa ugerz usebbaḍ-is, armi t-yerra yesbiǧǧiḥ d asbiǧǧeḥ m’ara iteddu, mačči d tikli, ternuḍ udem  n yiwen weqcic akken bu leḥnak ineṭḍen ɣer lḥiḍ s upuppi udebbiw deg ifassen-is. Arezqi yezga yeqqar deg wul-is imir belli llant kan kra n tkellax deg ayen iẓerr, uma amek ara yesɛu yiwen aserwal zeddigen akk annect-en ur yeqqirs wacemma deg-s, ala ma d mmi-s n ḥedd imeqqranen !

Arezqi zik i yelmed taɣuri. Yiwwas dɣa, m’akken i ten-tuɣ ɛad deg usebter wis mraw d semmus deg udlis-nsen n tunṭiqin, aselmad ur yettaki armi t-yufa yettmuqul isebtar-nni ineggura,… (yettkemmil).

……………

Ssader tullist s talɣa PDF

 Facebook/Timuɣliwin


[1] Agehguh : ayen meqqren nezzeh nezzeh.

[2] Addag : (si tclḥ) ttejra.

[3] Tagrurt : tterjra i d-yettaken tibexsisin. (taneqlet di kra n tmennaḍin).

….


Hit Web Stats

<> </>

10 novembre, 2018 à 22 h 37 min


Laisser un commentaire