n Samir Tighzert

Asekṛan – Tullist sɣur Guy de Maupassant

Ameskar : Guy de Maupassant 

Amsuɣel : Samir Tighzert

I

Aḍu yekkat-d d tiziwwin, la yezzuḥub deg igenni tagut-nni n tegrest akken tameqqrant, berriken, i d-iberrun ɣer lqaɛa i tezwawaṭ.

Ma d lebḥer ata tekker deg-s, izehher kan yessenguguy taftist iɣer i d-iḍeqqir kra n lemwaji annect-ilatent, ẓẓayit deg tikli, sludduyent, dɣa sgerbiɛent m’ara d-ɣlint ad s-tiniḍ d lujuh ibackaḍ i yeffɣen. Ttruḥunt-d s ttawil kan, ta deffir ta, ɛlayit am yidurar, akken la zerrɛent deg lehwa seddaw ilebluben, aṛebrub-nni amellal i d-ineṭṭgen seg iqerra-nsent amzun d tidi n kra n terbaɛt n yemẓiwen.6

Taɛeǧǧaǧt tettaɣ tasift n Yport ; atta la d-tettsuḍu kan, tettinẓi, tettekkes tiqermudin ɣef lesquf, tettruẓ tidarraqin, tɣeṭṭel ccminiyat s tqeffaɛin-is iǧehden armi ur yettaf yiwen amek ara yelḥu ma ur yeṭṭif deg lḥiḍ ; ma d igerdan tezmer ad ten-teddem am yiferrawen kan ara tawi sennig yexxamen alamma tserreḥ-asen deg yigran.

Tuɣ iseyyaḍen jebden-d tiflukin n ssyaḍa armi d akal, acku ugaden fell-asent deg yillel ara iḍummen akk taftist imi yella ɣef tawant. Dɣa gran-d din kra ixeddamen kan n lebḥer i yeffren deffir iɛebbaḍ imdewwren n lemrakeb yettwaqelben ɣef yidis, la ssikiden deg wurrif-a n yigenni d waman.

Syin uɣalen ṭṭixiren yiwen yiwen segmi d-yeɣli yiḍ ɣef tzawwa la yeddal s tillas-is agaraw yenhewwalen d ddḥis-nni merra ssekren iferdisen yessḍen.

Maca qqimen-d sin yergazen ur nḥerrek ara syin, widak gren kan ifassen-nsen deg leǧyub, ssɛewjen aɛrur-nsen seddaw uṣelfeɛ n waḍu, rnan ssudren-d icucay-nsen armi d allen. Wiyi d sin iḥewwaten inuṛmandiyen iwumi teččur tamart, aglim-nsen iban-d yerɣa s uṭerrec n waman imellḥen deg lewseɛ ugaraw, ma d allen-nsen zegzawen neqqḍent s uberkan di tlemmast, d allen yeqwan i tmuɣli, yettwalin am yimeddiwen alamma d ixf n yigli.

Yenṭeq dɣa yiwen seg-sen, yenna :

— Yya-d a Jérémie ad nesɛeddi lweqt s ddiminu… d nekk ara ixellṣen.

Maca win nniḍen yeεdez acemma. Ulamma yeḍmeɛ deg wurar d tissit, yugad ad yeskeṛ ma yekcem ɣer ttberna n

Paumelle, yerna imeyyez daɣen ɣef tmeṭṭut-is i yeǧǧa weḥd-s deg ugerbi-ines.

Yesteqsa ihi si tama-s :

— Waqil teggulleḍ fell-i ad sekkṛeɣ yal iḍ ! Ini-yi-d, ttxil-k, acu d-trebbḥeḍ yeɛni armi tettxelliṣeḍ dima ?

Baqi yenna-tt-id s taḍsa, mi d-yemmekta ayen akk itess ɣer lǧib n wayeḍ, yeḍsa-d taḍsa-nni n lqaɛ n wul Unuṛmandi i iwalan iman-is di lfayda.

Ma d Mathurin, arfiq-is, ijebbed-it kan deg iɣil la s-yeqqar :

— Yya-d a Jérémie, nniɣ-ak. Mačči deg yiḍ am yiḍ-a i ttuɣalen medden s axxam ur sseḥman taɛebbuḍt-nsen. Acu tugadeḍ ?  D usu-inek ur tettheyyi[1] tmeṭṭut-ik ?

—,A niɣ iḍ-nni iɛeddan ur ufiɣ ara tawwurt, i s-yerra Jérémie… qrib i yi-d-rran seg terga-nni ɣer yiri ni wexxam.

Dɣa ikemmel yettfeqfuq[2] si twaɣit-a n ssekṛa i d-yemmekta, akken la ileḥḥu s ttawil metwal ttberna n Paumelle i d-iḍehren s lemri-s iberrqen seg wakken tuɣ deg-s tafat. M’akken iteddu, Mathurin yella ijebbed deg-s ɣer zzat, aḍu yeddeggir-it-id sdeffir, ulamek ihi ara yeṣber.

Dinna, tazeqqa yudren tuɣ teččur d ixeddamen n lebḥer, ternuḍ ddexxan d leɛyaḍ. Irgazen akk yellan din d taduṭ i lsan, rran iɣemran-nsen ɣef ṭṭwabel la ttiẓẓifen m’ara ttmeslayen imi yiwen ur isell i wayeḍ. Dɣa akken ggten wid itessen i ilaq ad isuɣ ḥedd ugar di dderdiḥ-nni n leṣwat d usterḍeq n ddiminu ɣef rrxam, ulamma d ayen ara s-yernun kan i dderz n daxel.

 Jérémie d Mathurin mi kecmen, ɛeddan qqimen deg yiwet n teɣmert bdan-tt-id s nnuba n wurar, ɛaden lkisan ttmirin wa deffir wa ɣer lqaɛ igerjumen-nsen.

Syin uraren nnubat-iḍen, swan lkisan-iḍen. Mathurin yezga yettseqqi kan yekkat abarman seddaw tiṭ, yiwen uwfayen akken deg-s, zeggaɣ am tmes, yettaḍsa ad s-tiniḍ wissen acu n leɛǧeb iwumi yesla. Ma d Jérémie yesneknik ijexxer, yessikid amɛacer-is s yiwen wudem iḍemsen iɣef tban lecraha.

Syin, imsaɣen bdan ttruḥun. Yal mi yeldi yiwen tawwurt akken ad yeffeɣ, yekkat-d ubeḥri ɣer daxel n lqahwa alamma yessebṛuqel ddexxan-nni yakk ẓẓayen n usebsi yerna idewweḥ llambat deg yixfawen n ssnasel-nsent akken la sent-yesṛefrif aḥajij ; dɣa imir i d-yettaweḍ ṣṣut n kra lmuja yenneqlaben neɣ azayaḍ iremmgen.

Jérémie yesserxan i leḥbak ɣef tedmert-is, yeqqim tiɣimit n win yennumen itess, meḥsub yeḍleq i yiwen uḍar, yebra i yiwen yiɣil, ma deg ufus nniḍen yeṭṭef ddiminu.

Tura aten-a gran-d weḥd-sen akked bab n lqahwa i d-yuẓan ɣur-sen s lḥir d ameqqran, yesteqsa :

— Amek ihi a Jérémie, yelha kra lḥal daxel-nni ? Wissen ma tuɣal-ik-id tesmeḍ s kra tesswayeḍ deg iman-ik  ?

Dɣa yesmermeg-d Jérémie :

— Teẓriḍ, daxel-ayi… akken tesmiriḍ i tettɣar !

Abarman yexẓer Mathurin s umeɛɛen, yenna :

— I gma-k Mathurin, anda yella tura akka ?

Ihi amsewlal yeḍsa war lḥess :

— Ur ttagad, ata deg leḥṣan.

Imir ssakden i sin ɣer Jérémie i d-isersen double six s ttnafxa yuɣal iberreḥ-d :

— Ataya uqerru !

Akken mi kfan nnuba, yenṭeq bab n ttberna :

— Teẓram ay urbaɛ, nekk tura d abrid ad ṭṭseɣ. Atan ad wen-d-ǧǧeɣ llamba d llitra-yi. Deg-s azal n ɛecrin duṛu. Ma d kečč a Mathurin mi terriḍ tawwurt ssuk-d tasarut seddaw tdarraqt am yiḍ-nni iɛeddan.

— Yerbeḥ, ɣas kkes aɣbel.

Paumelle isellem ɣef sin yemsaɣen-is ineggura, yuli snat snat deg isekfal-is n wesɣar. Γef teɣzi n kra ddqayeq zgant lqedmat-is la sderdufent ; taswiɛt ata iruḥ-d ṣṣut n kra yeṛṛkerken, dɣa iban dayen yekcem deg wusu.

Ma d sin yergazen i d-yeqqimen nutni kemmlen deg wurar ; ssya ɣer da yekkat-d waḍu i d-yettquǧǧun tawwurt yessergagay leḥyuḍ, dɣa u ad d-yeddem Mathurin taqerɛet akken ad yeččar lkas n Jérémie. Taswiɛt atta tṣuni ttnaṣfa n yiḍ deg yiwet n ssaɛa iɛellqen deg ukunṭwar. Tiɣwist-is tebbeḥbeḥ ad s-tiniḍ d asqerbeb n tkasṛunin, ɛadent imir ddeqqat-is sneẓnuzent s yiwen imesli i icuban ala ɣer usṭenṭen n wuzzal.

Mathurin yekker ihi din din, am umesewlal-nni iwumi ifukk rrbeɛ[3]-is :

— Yya a Jérémie, d lawan ad nsahel.

 Ma d win nniḍen s yiɣil i d-yejmeɛ iman-is, isenned ɣer ṭṭabla armi d-ibedd, iɛedda ɣer tewwurt yeldi-tt-id m’akken yella urfiq-is yesnusu llamba.

Mi d-ffɣen ɣer berra, Mathurin yerra-d tawwurt i tḥanut, yuɣal yenna :

— Akka ihi, iḍ ameggaz. Ar azekka.

Syin yeṭṭef abrid armi iɣab deg tillas.

 

II

Jérémie iger tlata isurifen, yuɣal iruḥ-as lmil, syin yessezwer ifassen-is armi d-yemlal d lḥiḍ iɛan-it-id ibedd, iɛawed ikemmel iteddu ttemxuyuḍen iḍarren-is. Tikwal mi d-twet kra n tqeffaɛt i d-yeṭṭafaren azniq-nni ḍeyyiqen, teddeggir-it alamma terra-t yettazzal ; syin mi terked lḥala, netta iḥebbes deg umkan, dɣa ad yuɣal yesgerfil kan ur yeḥkim deg ifadden-is.

Yella ileḥḥu metwal axxam-is, maca s teɣnawt[4] kan, am yefrax m’ara ɛnun awdef-nsen. Γer tagara mi yeɛqel tawwurt, yesferfed akken ad d-yaf tasekkaṛt u ad iger tasarut. D acu ur d-yufi ara tineqqirt-nni, ihi yerra-tt i usibbi d yiman-is ; yuɣal yekkat s ufus-is, yessawal i tmeṭṭut-is akken ad d-tas ad t-tɛiwen :

— Mélina ! a Mélina !

Yella isenned ɣef ddeffa amek ur iɣelli, dɣa tennaqlaɛ teldi, ihi dayen ur s-d-yegri ideg ara yeṭṭef, yedderbez ɣer daxel s zzemt i t-yewwin, iwet s wanzaren di tlemmast n wagnes. Deg teswiɛt-nni iḥulfa am akken tella kra n tɣawsa ẓẓayen i iteddun ɣef tfekka-s ur tt-yettwali mi trewwel i ṭṭlam.

Yeḥbes deg umkan, aḥerrek ulac, si lxeɛa i t-yeṭṭfen d leɛqel-is iḍacen, imi s rrehba i d-yemmekta imir ccwaṭen, at laxert d kra yellan d imedreg seg wayen itezzin deg yiḍ ; dɣa yerja acḥal ur yeqdif ad yembiwel. Maca mi iḥuss dayen acemma ur yestexwic, yuɣal-it-id ciṭṭ leɛqel, taɣẓint-nni yelluɣen n isekṛanen.

Yeqqim-d s ttawil maḍi, yerna yerja ddeqs, armi yessebɣes iman-is, yenṭeq :

— Mélina !

Ulac, ur d-terra ara tmeṭṭut-is.

Ihi deg teswiɛt, iruḥ-d yiwen n ccekk amecṭuḥ deg uqerru-s, d aferfud kan akka ur nban, maca seg yimir ur iḥerrek, yeqqim kan akken ɣef tɣerɣert i tallast, la yettnadi tikta-s yettejgugul di kra n yemyaren[5] ur nekmil, ittemxuyuḍen am yiḍarren-is.

Yuɣal yesteqsa :

— Ini-d anwa-t a Mélina, ini-d anwa-t. Ur m-xeddmeɣ kra.

Yerja, ulac ; taɣect ur d-tenṭiq deg usallas-nni. Ihi yuẓẓaf ugar :

— Baqi swiɣ daɣen assa ! D netta i yi-t-yeswen… umedɛus ; d netta, akken ur d-keččmeɣ ara… niɣ swiɣ !

Iɛawed yenna :

— Ini-d anwa-t a Mélina, neɣ ad xedmeɣ axessar !

Syin mi yesmeɛḍel ciṭuḥ ad yessiwel daɣ s tɣennant d taẓayt-nni n win isekṛen :

— A niɣ d netta i y-iṭṭfen ɣur umeksul-nni n Paumelle ; am yiḍ-nni iɛeddan, am dima, akken ur d-keččmeɣ. Iban yedda-tt-id fell-i, ah ! i lǧifa !

Dɣa s ttawil, ata yerfed-d iman-is ɣef yifadden. Tuɣ yuli-t-id yiwen wurrif ur nessawal, i ixelḍen d kra yakk yerrukmen seg wayen yeswa.

— Ini-d menhu-t a Mélina neɣ ad tent-teččeḍ, i d-yules. Aql-i nniɣ-am !

Ata tura ibedd, la yettefriwis si ddemmaṛ, amzun d larkul-nni yellan di tfekka-s i tt-yesnedren deg iẓuran-is. Iger asurif, iqenna-t-id ukursi, dɣa yeddem-it ikemmel tikli armi d-yemlal d umeṭreḥ yesferfed deg-s acemma, iḥulfa s ugerbuz n tmeṭṭut-is deg leḥmu n wusu.

Dayen imir, yekkuffet. Yesneɣneɣ kan, yenna :

— Ziɣ da i telliḍ a lfuḥa, tugiḍ ad d-terreḍ !

Yeddem-d akursi-nni i yeṭṭef tuɣ deg tummeẓt-is iǧehden n uxeddam n lebḥer, yerḥel dɣa yess ɣer zzat deg yisiḍ i t-yesrejfen. Din din yuɣwas-d ṣṣut seg wusu la igezzem. Ma d netta ikemmel kan yekkat am bu-uzduz di ccɣel-is. Ciṭuḥ akka, kra din mačči yembawel ; akursi iruḥ d iqeclulen, yegra-d ala uḍar deg ufus-is yerna ikemmel kan yesdubbuz yessalhat.

Taswiɛt, yuɣal yeḥbes akken ad yesteqsi :

— I tura, ad d-tiniḍ anwa-t ?

Mélina ur d-terri s kra.

Ihi si ɛeyyu i t-yekfan d tekriṭ-is i t-yesheblen, yeqqim ɣer lqaɛa, yeḍleq iman-is, yeṭṭes.

Ṣṣbeḥ-nni mi teḍher tafat, iwala-d yiwen si lǧiran-is tawwurt teldi, dɣa yekcem. Ata yedla-d ihi ɣef Jérémie ijexxren deg wagnes anda nḍeqqaren iceqfan ukursi, d teḥrirt idammen d uksum n wemdan ɣef umeṭreḥ.

 

 

© 2018 Samir Tighzert


[1] Deg tallit-nni di Fransa, uqbel ad ṭṭsen, m’ara d-heyyin usu sseḥmawen- t s yirrij i ggaren di kra n tɣawsa.

[2] Yettfeqfuq : yettaḍsa war aḥbas.

[3].Γur ixeddmen n lebwaber deg lebḥer, ass ibeṭṭu ɣef setta n lerbaɛ i yettawin rebɛa tsaɛtin i yiwen. (TNSΓ).

[4] Taɣnawt : si tcelḥit, ayen yettǧǧan amdan neɣ aɣersiw ad yeg kra war axmmem, s tannumi kan d wahil yekseb di tfekka-s (instinct, غريزة).

[5] Amyar : axemmem.

 

 

Sader tullist deg ufaylu PDF, da.

Tisuqilin nniḍen Samir Tighzert deg PDF

Timuɣliwin di Facebook

 

 

..


free hits

<> </>

5 janvier, 2018 à 20 h 56 min


Laisser un commentaire