n Samir Tighzert

« Anzaren » sɣur Nikolaï Gogol (awal ɣef udlis)

Anzaren d tullist n umaru arusi ameqqran Nikolaï Gogol i d-yerra Samir Tighzert ɣer teqbaylit.

Asissen :

Win iwumi ruḥen wanzaren-is acu i s-d-yegran ? Leqder, n wemdan, amkan-is di tmetti neɣ layas d tugdi i t-yeggunin di yal tiɣmert, ternuḍ ayen nniḍen… d isental iɣef d-yewwi umeskar deg udris-is. Nnig temsirt n tudert yettilin di yal adlis, tullist-a d tagnitt i taḍsa d unecraḥ, yezmer ad tt-iɣer yiwen am targit kan yeččuren inbeddalen neɣ am yiwet si tmucuha-nni-nneɣ n zik, maca d abeḥri nniden i d-tettawi, d insayen ibeεden i d-tessentaq, ara yeğğen imeɣri aqbayli ad yelles assaɣen i t-icudden ɣer iberraniyen ansi bɣun ilin, imi tasekla yiwet, d taɣuri yesdukulen talsa akken ma tella anagar s wawalen d iḥulfuyen.

anz

Tukkist si tezwert n umsuɣel :

Nikolaï Vassilievitch Gogol d amauru arusi, laṣel-is d ukrani, ilul ass n 31 meɣres 1809  di Poltava, yemmut ass n 21 furar 1852 di Musku. Yella d anaggal, d anellis, d amedyaz, am akken yura daɣen deg umezgun d uzɣan. Assa yettuneḥsab seg yimura imeqranen maḍi n teskla tarusit taklasikit.

Tullist-a si tid yettwassnen nezzeh gar yeḍrisen-is, teffeɣ-d deg useggas n 1836 deg wammud iwumi isemma Tullisin n Saint-Petersbourg. Yella yura-tt gar 1832 d 1835.  Di tazwara ugin-as-tt ad tt-yessiẓreg deg uɣmis n Umsiked n Musku, acku nnan-as d taqsiṭ ur nemɛin ur d-njebbed aṭas n imeɣriyen. Maca yesswaeḍ yessufeɣ-itt-id deg yiwet n tesɣunt (Amiran), di tuber 1836, uqbel ad tt-yesdakkel deg yiwen n wammud akked tiyaḍ am: Akebbuḍ, Aɣlad ameqqran n Nevski neɣ Ussan n umeslub, dɣa d tid iwumi ara nernu ad d-nessufeɣ tisuqilin ssya d asawen.

…..

Yewwi-d ad neḥṣu dakken aḍris-a i yettwarun qrib sin n leqrun-aya, ur yeqqim ibedd ar assa armi yesɛa azal-is. Azal-a ahat i s-t-yefkan d aɣan n Nikolaï Gogol i icbeḥen, war ma nuder-d asental iɣef d-yewwi, acku amdan iwumi ruḥen wanzaren-is mačči d ayen isehlen anda yebɣu yidir, ayen i s-yehwu yili-t ; ula ɣer ɣur-neɣ anzaren d azamul n nnif d trugza, imi d udem yakan. Dɣa nnan ur s-d-tusi tikti i umeskar ad d-yawi ɣef waya armi yella iḥemmel ad iqeṣṣer akked yemdukal-is deg tebratin ɣef wanzaren-is netta s yiman-is imi llan ɣezzifit yerna ceḥḥden acemma ; ma d at Saint-Peterspourg anda teḍra teqsiṭ, uɣalen ala yess i teddnen am akken qqaren, imi tura tenṭed deg yidles-nsen.

Samir Tighzert

Tukkist si tullist :

 « Ass n 25 deg meɣres, di Saint-Petersbourg, teḍra-d yiwet n taluft yessewhamen mačči d kra.

Ivan Iakovlevitch d yiwen uḥeffaf i yellan yezdeɣ deg uɣlad ameqqran n Vosnecenski. Nnekwa-s yettwarun ɣef tafilt n tewwurt ɣas in’as temsa yakk, i d-yegran deg umkan-is ala taklut n yiwen wergaz yeḍlan ṣṣabun ɣef lḥenk-is akked wawalen-a : « Nettuqum daɣen ticraḍ. » Anersam Ivan Iakovlevitch i d-yukin zik seg yiḍes yesraḥ-d ihi rriḥa n weɣrum yeḥman. Mi d-yerfed iman-is ciṭuḥ ɣef umeṭreḥ iwala-d tameṭṭut-is, yiwet n tmexluqt akken yettuqadren u yerna tḥemmel lqahwa s waṭas, imir kan i d-tekkes snat n texbizin seg ufan.

— Assa  ur tesseɣ ara lqahwa a Prascovia Ossipovna, i s-yenna Ivan Iakovlevitch, axir ad ččeɣ aɣrum s lebṣel.

Ad d-nini kan tidet, Ivan Iakovlevitch lemmer yufi ad yeɛreḍ ssya u ad yernu syihin, maca yeẓra d awezɣi, imi yeḥṣa d ttnefcic ur tqebbel Prascovia Ossipovna.

— Ečč aɣrum ay abuhal, i tenna tmeṭṭut deg wul-is, meqqar ad yi-d-teqqim lqahwa… tɛedda tḍeqqer-as tixbizt ɣef ṭṭabla.

S tin n ḍḍrafa, Ivan Yakovlevich yerna lfista sennig tsedrit-is iruḥ yeqqim ɣer ṭṭabla, syin yeddem-d lemleḥ, iheyya-d snat tbeṣlin, yerna yeṭṭef-d lmus ; atan ihi s wudem n win iɛezmen s tidet ɣef kra, yebda la igezzem aɣrum. Yebḍa-t ɣef sin, imuqel ɣer tlemmast,taswiɛt kan yesneqmas-it wayen i iwala ɣer daxel d acemlal. Yekreḍ acemma s lmus, yesferfed s uḍad-is. « Ata yeqqur cwiṭ ! i yenna deg wul-is, wissen acu d wa. » Mi iger sin iḍudan yessufeɣ-d ayen yellan din: d anzaren.

Ivan Yakovlevich yebra i yiɣallen-is. Taswiɛt iḥukk allen-is, iɛawed yesferfed acemma ; yufa ziɣ ulac din ccekk, d anzaren, d anzaren n tidet, yerna ikad-as-d am akken yessen-iten.

Dɣa teṭṭef-it lxelɛa, maca lxelɛa-nni-ines ɣas in’as d ulac zzat n wurrif i d-yulin tameṭṭut-is.

— Ansi akka i d-tegzmeḍ anzaren-a ay abhim ? i tuẓẓaf deg wudem-is. Ay aḥraymi ! Ay asekran ! D nekk  s yiman-iw ara k-yezzenzen ɣer ibulisen ! Ẓriɣ d aqeṭṭaɛ i telliḍ ! Ayen tlata  yergazen i yi-d-yennan belli m’ara tettseṭṭileḍ tjebbdeḍ deg wanzaren alamma qrib i ten-id-tqelɛeḍ !

 Ivan Yakovlevich si tama-s yegra-d ur yemmut ur yeddir, acku tura yeɛqel anzaren-nni w’i ten-ilan, n Kovalev mačči n wayeḍ. Kovaliv-a… »

Anzaren illusr

Anzaren deg Facebook

Tzemrem ad taɣem adlis-a deg talɣa n lkaɣeḍ s webrid n internet :

Di Lulu.com 

Di Amazon.fr 

Tullist-a PDF baṭṭel

facebooktim2install tracking codes

Visitors Total

7 août, 2016 à 18 h 52 min


Laisser un commentaire